دسته بندی
آخرین رویداد

حضور مهرگان اتصال در نمایشگاه

1400/11/20

بازدید شرکت مهرگان اتصال از شی

1401/11/20

بازدید پتروشیمی شازند از کارخا

1401/11/20

حضور در نمایشگاه رونق تولید

1401/11/20

ما را دنبال نمایید :

بازدید شرکت مهرگان اتصال از شیلنگ های شیمیایی پتروشیمی شازند

بازدید شرکت مهرگان اتصال از شیلنگ های شیمیایی پتروشیمی شازند

اشتراک گزاری :
محصولات پیشنهادی
اوت لت